Modd olrhain y cig yn llwyr…

Mae’ch cwsmeriaid yn rhoi gwerth i darddiad ac olrheiniadwyedd…ac felly rydych chi

Mae gwartheg Mynyddoedd Cambrian yn cael eu geni, eu magu a’u pesgi ym Mynyddoedd Cambrian. Pan fyddant yn barod i’r farchnad, byddant yn cael eu cludo i Randall Parker Foods yn Llanidloes, heb fod mwy na 15 milltir o unrhyw un o’n ffermydd. Mae hyn yn lleihau amser cludo’r gwartheg byw.

Mae ein rheolaeth ofalus o dda byw’n hanfodol i rinweddau bwyta eithaf Cig Eidion Mynyddoedd Cambrian. Yn ogystal â bod yn ffermwyr Anifeiliaid Fferm Sicr ac yn aelodau o gynlluniau iechyd gwartheg, mae ein cynhyrchwyr yn cynnal gwaith pwyso a gwerthuso’u gwartheg ar y fferm i sicrhau y byddant yn bodloni manylebau’r cwsmeriaid. Maen nhw’n cyfarfod yn gyson i rannu gwybodaeth er mwyn gwella’u gyrroedd ac yn datblygu’r farchnad ar gyfer Cig Eidion Mynyddoedd Cambrian.

Ar ôl eu lladd, aeddfedir Cig Eidion Mynyddoedd Cambrian am 21 niwrnod o leiaf er mwyn sicrhau bod y cynnyrch ar ei fwyaf blasus. Mae modd olrhain Cig Eidion Mynyddoedd Cambrian yn ôl i’r fferm yn llwyr. Cydweithia’r cynhyrchwyr a’r cyflenwyr i sicrhau bod cyflenwad o Gig Eidion Mynyddoedd Cambrian o’r safon uchaf ar gael gydol y flwyddyn. P’un ai y caiff ei weini’n syml neu mewn seigiau mwy cymhleth, mae Cig Eidion Mynyddoedd Cambrian yn blasu’n wych!

 

Farm Assured Welsh Livestock

Mae ein cynhyrchwyr wedi’u cymeradwyo’n rhai Anifeiliaid Fferm Sicr Cymru, ac yn glynu wrth y safonau uchaf o ran lles anifeiliaid.

Welsh Beef

Welsh Beef

Hybu Cig Cymru – Meat Promotion Wales (HCC) yw’r sefydliad dan arweiniad y diwydiant sy’n gyfrifol am ddatblygu, hyrwyddo a marchnata cig coch Cymru.

Protected Geographic Indication

Protected Geographic Indication

Rhoddwyd statws Dynodiad Daearyddol Gwarchodedig (DDG) i gig eidion Cymru ym mis Tachwedd 2002 gan y Comisiwn Ewropeaidd. Mae’r statws hwn yn nodi tarddiad a rhinweddau unigryw Cig Eidion Cymru.

Cambrian Mountains Beef Logo

Cambrian Mountains Beef

Mae brand Cig Eidion Mynyddoedd Cambrian, a ysbrydolwyd gan Ei Uchelder Brenhinol Tywysog Cymru, yn nod o safon uwch.

Dewis Arbennig

  • Yn darparu gwartheg wedi’u pesgi i fusnesau 290kg – 400kg
  • Mae’r carcasau’n gydffurfiad E – O+ ac yn ddosbarth braster 3L – 4H
  • Aeddfedir y carcasau am 21 niwrnod o leiaf
  • Ar gael trwy gydol y flwyddyn gan ein cyfanwerthwyr
  • Mae’r cig eidion a gynhyrchir yn diwallu gofynion Cig Eidion y Dynodiad Daearyddol Gwarchodedig
  • Caiff y gwartheg eu geni, eu magu a’u lladd yn ardal Mynyddoedd Cambrian yng Nghymru
  • Bodlonir gofynion y defnyddwyr am safonau lles uchel a tharddiad llawn mewn cynhyrchion cig.
  • Ysbrydolwyd y gwaith gan Ei Uchelder Brenhinol Tywysog Cymru, mae logo Mynyddoedd Cambrian yn darlunio dyfrlliw a beintiwyd gan y Tywysog
  • Defnyddir y breindaliadau o’n gwerthiannau i helpu sicrhau dyfodol cynaliadwy i ffermydd a chymunedau ucheldir traddodiadol Mynyddoedd Cambrian.

Mynyddoedd Cambrian

Mae Mynyddoedd Cambrian yn ymestyn dros ryw 10% o Gymru a dyma un o’r ardaloedd teneuaf o ran ei phoblogaeth yng Nghymru a Lloegr. Maen nhw’n adnabyddus am eu tirwedd anial, hanesyddol ac am eu cynefinoedd naturiol. Rheolir gorchudd y tir gan gymysgedd o gyforgors, rhostir a glaswelltir lled-naturiol, ac mae cyfran uchel o’r ardal yn cael ei chydnabod i fod o bwysigrwydd Ewropeaidd o ran cadwraeth natur.

Mynyddoedd Cambrian yw un o ardaloedd pwysicaf Cymru ar gyfer natur, gydag 17% o’r tir wedi’i ddynodi’n Safle o Ddiddordeb Gwyddonol Arbennig (SoDdGA). Yn ogystal, mae bron i 90% o ardal y SoDdGA wedi’i dynodi o dan y Gyfarwyddeb Cynefinoedd Ewropeaidd fel Ardal Cadwraeth Arbennig, Ardal Gwarchodaeth Arbennig neu’r ddwy. Dengys tystiolaeth ddogfennol fod y Mynyddoedd wedi’u rheoli gyda da byw yn pori’n helaeth am 800 o flynyddoedd o leiaf, wrth i’r cofnod paill a thystiolaeth archeolegol awgrymu fod y ffordd hon o reoli tir wedi bod yn bwysig i’r ardal ers yr Oes Efydd.

Mae’r economi’n hynod ddibynnol ar amaethyddiaeth, coedwigaeth a thwristiaeth heddiw. Bu’n ysbrydoliaeth ers amser hir i feirdd, awduron ac arlunwyr, ac mae’r ardal yn cael ei chynnwys fel y cefnlen hardd ond llwm i gyfres hynod lwyddiannus S4C/BBC, Y Gwyll.